Guyana

Currency of Guyana

Guyana ND (1966-92) 1 Dollar, Pick 21a.  **SOLD OUT**Guyana ND (1966-92) 1 Dollar, Pick 21d, B101e
$9.00
Guyana ND (1983) 1 Dollar, Pick 21e
$4.00
Guyana ND (1989) 1 Dollar, Pick 21f, B101g
$4.00
Guyana ND (1992) 1 Dollar, sig. 8, Pick 21g, B101h.  **SOLD OUT**
$3.00
Guyana ND (1992) 1 Dollar, sig. 9, Pick 21g, B101i
$4.00
Guyana ND (1966-92) 5 Dollars, Pick 22c.  **SOLD OUT**Guyana ND (1983) 5 Dollars, Pick 22d.  **SOLD OUT**
Guyana ND (1989) 5 Dollars, Pick 22e, B102g
$5.00
Guyana ND (1992) 5 Dollars, Pick 22f, B102i.  **SOLD OUT**Guyana ND (1983) 10 Dollars, Pick 23c.  **SOLD OUT**
Guyana ND (1989) 10 Dollars, Pick 23d, B103g
Regular price: $5.00
Sale price: $4.00
Guyana ND (1966-92) 10 Dollars, Pick 23f, B103i
$4.00
Guyana ND (1983) 20 Dollars, Pick 24c, B104f.  **SOLD OUT**
Guyana ND (1989) 20 Dollars, Pick 24d, B104g
$4.00
Guyana ND (1989) 20 Dollars, sig.7, Pick 27a, B105a
$4.00
Guyana ND (1989) 20 Dollars, sig.9, Pick 27b, B105b
$10.00
Guyana ND (1989) 100 Dollars, Pick 28a, B106a
Regular price: $9.00
Sale price: $6.00
Guyana ND (1989) 100 Dollars, Pick 28b, B106b
$12.50
Guyana ND (1996) 20 Dollars, Pick 30a
$2.50
Guyana ND (1996) 20 Dollars, Pick 30b1
$2.50
Guyana ND (1996) 20 Dollars, Pick 30b2
$2.50
Guyana ND (1996) 20 Dollars, sig.13, Pick 30d
$2.50
Guyana ND (1996) 100 Dollars, Pick 31b
$4.00
Guyana ND (1996) 100 Dollars, Pick 31c
$3.50
Guyana ND (1996) 500 Dollars, Pick 32.  **SOLD OUT**
Guyana ND (1996) 1000 Dollars, Pick 33, B111a
$40.00
Guyana ND (2002) 500 Dollars, Pick 34a, B112a
Regular price: $6.00
Sale price: $5.00
Guyana ND (2002) 500 Dollars, Pick 34b, B112b
Regular price: $7.50
Sale price: $4.00
Guyana ND (2000) 1000 Dollars, sig. 11, Pick 35, B113a.  **SOLD OUT**Guyana ND (2000) 1000 Dollars, sig. 12, Pick 35, B113b
$12.50
Guyana ND (2006) 100 Dollars, sig. 13, Pick 36a, B114a
$7.50
Guyana ND (2006) 1000 Dollars, Pick 38a, B115a
$25.00