Guyana

Currency of Guyana

Guyana ND (1966-92) 1 Dollar, Pick 21a.  **SOLD OUT**Guyana ND (1966-92) 1 Dollar, Pick 21d
$6.00
Guyana ND (1983) 1 Dollar, Pick 21e
$4.00
Guyana ND (1989) 1 Dollar, Pick 21f
Regular price: $4.00
Sale price: $3.00
Guyana ND (1992) 1 Dollar, sig. 8, Pick 21g.  **SOLD OUT**
$3.00
Guyana ND (1992) 1 Dollar, sig. 9, Pick 21g
$3.00
Guyana ND (1966-92) 5 Dollars, Pick 22c.  **SOLD OUT**Guyana ND (1983) 5 Dollars, Pick 22d.  **SOLD OUT**
Guyana ND (1989) 5 Dollars, Pick 22e
$5.00
Guyana ND (1992) 5 Dollars, Pick 22f
$4.00
Guyana ND (1983) 10 Dollars, Pick 23c.  **SOLD OUT**
Guyana ND (1989) 10 Dollars, Pick 23d
$5.00
Guyana ND (1966-92) 10 Dollars, Pick 23f
$2.00
Guyana ND (1983) 20 Dollars, Pick 24c.  **SOLD OUT**
Guyana ND (1989) 20 Dollars, sig.7, Pick 27
$4.00
Guyana ND (1989) 20 Dollars, sig.9, Pick 27
$5.00
Guyana ND (1989) 100 Dollars, Pick 28a
Regular price: $9.00
Sale price: $7.50
Guyana ND (1989) 100 Dollars, Pick 28b
$12.50
Guyana ND (1996) 20 Dollars, Pick 30a
$2.50
Guyana ND (1996) 20 Dollars, Pick 30b
$2.50
Guyana ND (1996) 20 Dollars, Pick 30
$2.50
Guyana ND (1996) 20 Dollars, sig.13, Pick 30d
$2.50
Guyana ND (1996) 100 Dollars, Pick 31b
$4.00
Guyana ND (1996) 100 Dollars, Pick 31c
$3.50
Guyana ND (1996) 500 Dollars, Pick 32.  **SOLD OUT**
Guyana ND (1996) 1000 Dollars, Pick 33
$30.00
Guyana ND (2002) 500 Dollars, Pick 34a
$6.00
Guyana ND (2002) 500 Dollars, Pick 34b
$7.50
Guyana ND (2000) 1000 Dollars, sig. 11, Pick 35.  **SOLD OUT**Guyana ND (2000) 1000 Dollars, sig. 12, Pick 35
$12.50
Guyana ND (2006) 100 Dollars, sig. 13, Pick 36a
$4.00
Guyana ND (2006) 1000 Dollars, Pick 38a
$12.50